Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden d.d. 18 januari 2022

Bijzondere Dierkaarten.nl is een onderdeel van Aqua-Mar-el Producties
KvK: 32159606
Plaats:  Huizen (NH)
IBAN : NL22 RABO 0153 5191 34 EUR
BTW-identificatienr.: NL001975191B59
Email: info@aquamarel.nl

In deze algemene voorwaarden worden de  termen in de navolgende betekenis gebruikt.
A. Aqua-Mar-el Producties: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
B. De klant: de wederpartij.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Aqua-Mar-el Producties en de klant.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Over Producten
3. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Aqua-Mar-el Producties in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

 

Over de bestelling
4. Aqua-Mar-el Producties  levert alleen binnen Nederland. Aqua-Mar-el Producties levert in principe pas uit na ontvangst van betaling.  Aqua-Mar-el Producties behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

 

Over het retourneren van producten
5. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant de voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring door Aqua-Mar-el Producties over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

 

Over de levering
6. Aqua-Mar-el Producties doet haar uiterste best om de bestellingen  binnen een dag uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

7. Indien Aqua-Mar-el Producties een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 14 dagen te overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Aqua-Mar-el Producties schriftelijk ingebreke te stellen.

8. De klant betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. De verzendkosten staan op de website en factuur vermeld.

 

Over het versturen
9. Aqua-Mar-el Producties draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

10. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Aqua-Mar-el Producties gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

11. Zoals vermeld op website zijn prijzen exclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn in principe voor de klant en worden gespecificeerd op de factuur, behalve als daar expliciete afspraken tussen klant en Aqua-Mar-el Producties zijn gemaakt om hiervan van af te wijken. 

 

Over de garantie
12. Aqua-Mar-el Producties garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

13. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Aqua-Mar-el Producties op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Aqua-Mar-el Producties eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

14. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant dit middesl foto's aantoonbaar te maken en kan na overleg het artikel op kosten van Aqua-Mar-el Producties binnen de zichttermijn geretouneerd worden, onder mededeling van het gebrek.

15. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Aqua-Mar-el Producties of het artikel vervangen wordt.

16. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Aqua-Mar-el Producties is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

17. Aqua-Mar-el Producties is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Aqua-Mar-el Producties geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Aqua-Mar-el Producties. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Aqua-Mar-el Producties.

 

Over terugbetalingen
18. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Aqua-Mar-el Producties gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

 

Over Privacy
19. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de administratie van Aqua-Mar-el Producties. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

20. Aqua-Mar-el Producties verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

 

Over auteursrechten
21. Alle door Aqua-Mar-el Producties verkochte en gepubliceerde producten bevatten uitsluiten originele, zelf vervaardigde afbeeldingen en teksten. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Aqua-Mar-el Producties deze te hergebruiken of te publiceren in welke vorm van media dan ook.

 

Overige bepalingen
22. Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Aqua-Mar-el Producties geen aansprakelijkheid aanvaarden.

23. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

24. De wederverkoper verklaart hierbij dat de geleverde producten van Aqua-Mar-el Producties  op een fatsoenlijke manier aan de eindgebruiker zullen worden tentoongesteld.